Algemene voorwaarden

1. factuur
Na het gekozen plan wordt in samenspraak met Jeffrey van Mierlo en de cliënt bepaalt hoe de facturering plaatsvindt. Bij een aankoop van een pakket, beschreven zoals op de website, wordt het totaal bedrag in één te voldaan mits anders overeengekomen. Bij een enkel consult of meerdere losse consulten wordt de factuur per keer verstuurd mits anders overeengekomen. 1.1 betaling van de factuur
Gelieve verzoeken wij u het bedrag binnen 14 dagen te voldoen middels overboeking naar het vermelde rekeningnummer. Wanneer de gestelde termijn wordt overschreden ben ik genoodzaakt een aanmaning te versturen waarop wederom een betaaltermijn van 14 dagen staat gesteld. Bij het niet nakomen van de betaalplicht na de aanmaning wordt er wederom een factuur gestuurd met een rente van 2% bepaalt volgens de wet. Als er sprake is van een gerechtelijke procedure na meerdere malen niet voldoen aan de betaalplicht kunnen er extra incassokosten worden gerekend. 1.2 Prijzen
Jeffrey van Mierlo heeft het volledig recht de weergegeven prijzen op de website te alle tijden te wijzigen. De prijzen staan weergegeven inclusief BTW.

​2. Aansprakelijkheid

Jeffrey van Mierlo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan vanuit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

​3. Annulering en restitutie
Annulering en restitutie van een aangekocht pakket is niet mogelijk gezien de dienst in samenspraak met de cliënt en enkel na toestemming van de cliënt wordt afgenomen. Er wordt dan ook verwacht dat de cliënt 100% verantwoordelijk is voor de gemaakte keuze in het afnemen van de dienst. 3.1 Annuleren van een online consult
Annuleren van een online consult is altijd mogelijk in samenspraak met Jeffrey mits het 24 uur van tevoren is. Wanneer de afspraak binnen 24 uur wordt geannuleerd zonder geldige reden wordt 50% van de consult prijs in rekening gebracht. Geldige redenen zijn; overlijden van 1e graad familielid, ernstige ziekte of ongeval van uzelf. 4. Eigendom geleverde content
De geleverde content is enkele en alleen voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan de verkregen documenten, persoonlijke plannen of andere content zonder voorafgaande toestemming te verkopen, verspreiden of vermeerderen aan derden. 5. Afwikkeling van geschillen
Bij een geschil wordt in eerste instantie voorgesteld het geschil met onderlinge communicatie op te lossen. Daarnaast worden er voorzorgsmaatregelen genomen als het vastleggen van gemaakte afspraken en het bijhouden van een dossier waarin wederom gemaakte afspraken en ondernomen acties worden vastgelegd.
Wanneer het niet mogelijk is om het geschil onderling op te lossen kan het noodzakelijk een advocaat hiervoor raad te plegen. 5.1 Klachten
Het is enkel en alleen mogelijk een klacht schriftelijk in te dienen per post middels een brief. Na ontvangst zal er binnen vier weken terugkoppeling plaatsvinden. ​6. Overmacht
Met overmacht wordt bedoeld het verhindert zijn zonder eigen wil van Jeffrey van Mierlo. Hieronder wordt verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, ziekte van docent, pandemie, uitbraak van ziekte (voorbeelden: COVID- 19, SARS, Vogelgriep, Q-koorts, Gekke koeienziekte), werkliedenuitwsluiting, transportmoeilijkheden, brand of andere ernstige storingen binnen het bedrijf.

 

Scroll naar boven